1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
  SLOW-MAG
  Slow-Mag, 535 mg (64 mg jonów magnezu), tabletki dojelitowe
 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY
  Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.
 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
  Tabletki dojelitowe Białe lub prawie białe tabletki, okrągłe, obustronnie wypukłe
 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
  1. Wskazania do stosowania
   Niedobory magnezu
   Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza. Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.
  2. Dawkowanie i sposób podawania
   Zapobiegawczo - zwykle 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).
   W stwierdzonym niedoborze magnezu:
   - dorośli 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem;
   - dzieci powyżej 6 lat według zaleceń lekarza.
   Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia. Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.
  3. Przeciwwskazania
   • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1
   • Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia)
   • Znaczne niedociśnienie tętnicze
   • Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego
   • Niewydolność nerek
   • Myasthenia gravis
  4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
   Związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem produktów leczniczych zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.
   Podawanie produktu leczniczego pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem.
   Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.
  5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
   Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe, oraz fosforany.
   Wchłanianie magnezu zmniejszają także związki wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków żelaza i fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.
   Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu. Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może wywołać znaczne niedociśnienie krwi.
  6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
   W zalecanych dawkach produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie na zlecenie lekarza.
   Hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.
  7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
   Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie wywiera negatywnego wpływu na sprawność fizyczną oraz psychiczną i nie jest przeciwwskazany w czasie wykonywania pracy zawodowej (w tym obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu) oraz podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
  8. Działania niepożądane
   Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.
  9. Przedawkowanie
   Nie zgłoszono przypadków przedawkowania.
 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
  1. Właściwości farmakodynamiczne
   Grupa farmakoterapeutyczna: suplementy mineralne; magnez
   Kod ATC: A12CC01

   Produkt leczniczy zawiera magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu. Magnez jest jednym z podstawowych kationów śródkomórkowych występującym głównie w tkankach; do 5% magnezu znajduje się w płynie pozakomórkowym. Katalizuje około 300 reakcji metabolicznych, m. in. aktywację enzymów glikolitycznych, proteolitycznych, syntezę kwasów nukleinowych, transport i magazynowanie związków wysokoenergetycznych, stabilizuje błony komórkowe oraz uczestniczy w mechanizmie skurczu miocytów. Magnez jest niezbędny w działaniu szeregu enzymów uczestniczących w metabolizmie lipidów, jak syntetaza acetylo-CoA, acylotransferaza acetylo-CoA, kinazy - diglicerydowa, mewalonianowa i fosfomewalonianowa, fosfataza fosfatydynowa oraz acylotransferaza lecytynocholesterolowa (LCAT).
   Magnez uczestniczy w gospodarce jonowej i w przemianie fosforanowo-wapniowej. Uczestniczy także w procesach obronnych organizmu, pobudza fagocytozę oraz tworzenie przeciwciał i dopełniacza.
   Tabletki produktu leczniczego są powlekane otoczką nierozpuszczalną w soku żołądkowym, natomiast rozpuszczalną w soku jelitowym, co chroni błonę śluzową żołądka przed drażniącym działaniem chlorku magnezu.
   Niedobory magnezu występują dość często. Czynnikami, które mogą wywołać niedobór, są: niewłaściwa dieta, miękka woda, duży wysiłek fizyczny, picie nadmiernych ilości alkoholu, kawy, herbaty oraz napojów gazowanych, leki moczopędne, przedłużające się sytuacje stresowe, ciąża, niewydolność serca. Niedobór magnezu usposabia do zmian w naczyniach krwionośnych, przyspieszenia rozwoju miażdżycy, zmian zakrzepowych, oraz sprzyja występowaniu zaburzeń rytmu serca. Magnez reguluje także wychwyt wapnia przez mitochondria mięśnia sercowego, działając ochronnie na serce, oraz ułatwia wbudowywanie wapnia do kośćca. Po podaniu związków magnezu obserwuje się również skrócenie odstępu Q-T w EKG, poprawę wyników lipidogramów oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
  2. Właściwości farmakokinetyczne
   • Wchłanianie
    Po podaniu doustnym w jelicie cienkim wchłania się 30 do 50% związków magnezu. Pierwsze zauważalne ilości magnezu podanego doustnie pojawiają się we krwi po ok. 1,5 h. Równomierne wchłanianie występuje po 2–3 h, maksimum osiągane jest po 4 h i trwa do 6 h. Tylko nieznaczne ilości wchłanianego magnezu można stwierdzić jeszcze po 12-36 h. Znaczna rozpuszczalność chlorku magnezu w przewodzie pokarmowym powoduje, że po podaniu doustnym wchłanianie magnezu oraz jego stężenie w surowicy krwi i kościach jest wyższe, niż po innych związkach.
   • Dystrybucja
    Ogólna zawartość magnezu w organizmie ludzkim wynosi 25-35 g, co stanowi 0,04-0,05% masy ciała. Układ kostny zawiera ok. 50-55% całkowitego magnezu, tkanki miękkie ok. 40%. Wymianie ulega 25-50% ustrojowego magnezu, a do szybkiej wymiany zdolne jest 15%. W osoczu 70% magnezu występuje w formie zjonizowanej, zaś 30% jest związane z białkami osocza lub występuje jako kompleksy fosforanowe, cytrynianowe, szczawianowe i wodorowęglanowe.
    Stężenie magnezu w osoczu (surowicy) według różnych autorów mieści się w granicach 0,74-1,0 mmol/l. Zawartość magnezu w erytrocytach wynosi 1,68-3,2 mmol/l, zaś w leukocytach 20,25-24,75 mmol/l.
    Stężenie magnezu w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 1,23-1,72 mmol/l, a w płynie owodniowym ok. 0,46 mmol/l.
   • Eliminacja
    Magnez jest wydalany głównie przez nerki. Z ultraprzesączu wchłaniany jest zwrotnie w 90-99%; przy niedoborach stopień wchłaniania zwrotnego jest największy. Zdolność do prawie całkowitego wchłaniania zwrotnego magnezu w nerkach powoduje, że bardzo trudno dochodzi do znacznego niedoboru.
  3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
   W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, mutagennego ani embriotoksycznego magnezu.
 6. DANE FARMACEUTYCZNE
  1. Wykaz substancji pomocniczych
   Wapnia węglan strącony
   Powidon
   Talk
   Magnezu stearynian
   Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1)
   Dibutylu sebacynian
   Talk
  2. Niezgodności farmaceutyczne
   Nie dotyczy
  3. Okres ważności
   3 lata
  4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
  5. Rodzaj i zawartość opakowania
   Pojemnik z polipropylenu zamknięty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pudełku
   30 szt.
   60 szt.
  6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
   Brak szczególnych wymagań.
   Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.
   Po każdorazowym pobraniu tabletek opakowanie natychmiast szczelnie zamknąć.
 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
  ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  ul. Hiacyntowa 39
  60-175 Poznań
 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
  Pozwolenie nr R/1647
 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
  Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.01. 1991 r.
  Data wydania ostatniego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.05. 2008 r.
 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
  12/04/2013