zestawienie znakow rpo

 

Przedsiębiorstwo ETHIFARM Sp. z o. o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo – rozwojowego w Ethifarm Sp. z o.o. Sp. K.”

Nr projektu: RPWP.01.02-00-30-0153/17-00

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R związanych z opracowaniem nowego produktu leczniczego, którego substancję aktywną stanowić będzie wodoroszczawian naftydrofurylu.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 • wzrost zatrudnienia – 2 EPC
 • liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych – 1 szt.

Całkowita wartość projektu:744 150,00 PLN

Kwota dofinansowania: 484 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.12.2020

 

 


 

Przedsiębiorstwo ETHIFARM Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Innowacje technologiczne dedykowane do wytwarzania produktów leczniczych drogą do rozwoju spółki Ethifarm Sp. z o. o. Sp. k.”

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0374/15

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R w obrębie stworzenia receptury pierwszego na rynku Unii Europejskiej leku odtwórczego w stosunku do argininianu perindoprilu (Prestarium 5 / 10 mg) – produkowanego przez Laboratoria Servier

Kluczowe efekty projektu:

 • - wzrost zatrudnienia – 2 EPC
 • - liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych – 1 szt.
 • - liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 4 szt.

Wartość projektu: 880 680,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 322 200,00PLN

 

 

 


 

Beneficjent: Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. K. na rynki Białorusi, Rosji i Ukrainy

Spółka Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Polska  gospodarka na rynku  międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu 

Głównym celem projektu jest rozszerzenie obszaru oferowania preparatów farmaceutycznych produkowanych przez Ethifarm Sp. z o.o. Sp. K. na inne, poza polskim, rynki poprzez ekspansję geograficzną w wybranych krajach (Rosja, Białoruś, Ukraina), pozyskanie partnerów  i zwiększenie liczby kontrahentów. Celem dodatkowym jest promocja polskich produktów na nowych rynkach, a także ugruntowanie pozycji polskich firm farmaceutycznych jako rzetelnego i konkurencyjnego partnera biznesowego dla podmiotów spoza Polski. Główne cele marketingowe strategii eksportowej Ethifarm obejmują zbudowanie pozycji uznanego dostawcy i partnera biznesowego nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych, rozszerzenie bazy dotychczasowych klientów, a pośrednio uniezależnienie się od ewentualnego nasycenia rynku krajowego. Marka Ethifarm cieszy się uznaniem na rynku krajowym, jednak utrzymanie dotychczasowej dynamiki sprzedaży wymaga wejścia i rozwinięcia działalności na innych rynkach zbytu, których chłonność, a w konsekwencji  perspektywy rozwoju są znacznie większe. W ramach realizacji strategii eksportowej, planuje się następujące działania:

 1. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych 
 2. Zakup usług w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych i wprowadzania produktów na rynki docelowe 
 3. Uzyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu na wybrane rynki docelowe, w szczególności zakup analiz prawnych, zwłaszcza w zakresie aktów i procedur zamówień publicznych obowiązujących w każdym z krajów docelowych.
 4. Działania informacyjne i promocyjne

Okres realizacji: 01/04/2013 – 31/03/2015

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-178/12-00

Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 343 900,73  PLN

Wartość dofinansowania: 175 700,36 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ