zestawienie znakow rpo

 

Przedsiębiorstwo ETHIFARM Sp. z o. o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działu badawczo – rozwojowego w Ethifarm Sp. z o.o. Sp. K.”

Nr projektu: RPWP.01.02-00-30-0153/17-00

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R związanych z opracowaniem nowego produktu leczniczego, którego substancję aktywną stanowić będzie wodoroszczawian naftydrofurylu.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 • wzrost zatrudnienia – 2 EPC
 • liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych – 1 szt.

Całkowita wartość projektu:744 150,00 PLN

Kwota dofinansowania: 484 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.12.2020

 

 


 

Przedsiębiorstwo ETHIFARM Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Innowacje technologiczne dedykowane do wytwarzania produktów leczniczych drogą do rozwoju spółki Ethifarm Sp. z o. o. Sp. k.”

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0374/15

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R w obrębie stworzenia receptury pierwszego na rynku Unii Europejskiej leku odtwórczego w stosunku do argininianu perindoprilu (Prestarium 5 / 10 mg) – produkowanego przez Laboratoria Servier

Kluczowe efekty projektu:

 • - wzrost zatrudnienia – 2 EPC
 • - liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych – 1 szt.
 • - liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 4 szt.

Wartość projektu: 880 680,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 322 200,00PLN

 

 

 


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Beneficjent: Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. K. na rynki Białorusi, Rosji i Ukrainy

Spółka Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Polska  gospodarka na rynku  międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: 01/04/2013 – 31/03/2015

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-30-178/12-00

Celem projektu jest rozszerzenie obszaru oferowania preparatów farmaceutycznych produkowanych przez Ethifarm Sp. z o.o. Sp. K. na inne, poza polskim, rynki poprzez ekspansję geograficzną w wybranych krajach (Rosja, Białoruś, Ukraina), pozyskanie partnerów  i zwiększenie liczby kontrahentów. Celem dodatkowym jest promocja polskich produktów na nowych rynkach, a także ugruntowanie pozycji polskich firm farmaceutycznych jako rzetelnego i konkurencyjnego partnera biznesowego dla podmiotów spoza Polski. Główne cele marketingowe strategii eksportowej Ethifarm obejmują zbudowanie pozycji uznanego dostawcy i partnera biznesowego nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych, rozszerzenie bazy dotychczasowych klientów, a pośrednio uniezależnienie się od ewentualnego nasycenia rynku krajowego. Marka Ethifarm cieszy się uznaniem na rynku krajowym, jednak utrzymanie dotychczasowej dynamiki sprzedaży wymaga wejścia i rozwinięcia działalności na innych rynkach zbytu, których chłonność, a w konsekwencji  perspektywy rozwoju są znacznie większe. W ramach realizacji strategii eksportowej, planuje się następujące działania:

 1. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych 
 2. Zakup usług w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych i wprowadzania produktów na rynki docelowe 
 3. Uzyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu na wybrane rynki docelowe, w szczególności zakup analiz prawnych, zwłaszcza w zakresie aktów i procedur zamówień publicznych obowiązujących w każdym z krajów docelowych.
 4. Działania informacyjne i promocyjne

 

Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 343 900,73  PLN

Wartość dofinansowania: 175 700,36 PLN